Rota ślubowaniaObiecuję uroczyście:
- Będę starał się być dobrym i uczciwym.
- Będę strzegł honoru i dobrego imienia swojej szkoły.
- Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.
- Będę uczył się tego co piękne i mądre.
- Będę kochał i czcił moją ojczyznę i przyczynię się do jej rozwoju, aby wyrosnąć na dobrego obywatela naszej Ojczyzny-Polski.

Ślubujemy!

Tekst ślubowania:
My, wychowankowie Szkoły nr 4 pomni na jej chlubne tradycje i pamięć patrona - człowieka wielkiego imienia Romualda Traugutta przyrzekamy zawsze i we wszystkich okolicznościach życiowych dbać o dobre imię szkoły, być godnym miana absolwenta "czwórki".

Przyrzekamy
W życiu codziennym słowem i czynem dokumentować wierność wpajanym ideałom
i kodeksowi moralnemu, opartemu na zasadach dobra, piękna, miłości i służby człowiekowi.

Przyrzekamy
Solidną, rzetelną pracą pogłębiać swoją wiedzę. Kształtować takie cechy charakteru, które są potwierdzeniem godności ludzkiej i wartości człowieczeństwa.

Przyrzekamy
Całym swym życiem służyć innym i każdym dniem pracy i nauki przygotowywać się do budowy jasnej i pięknej przyszłości naszej Ojczyzny.

Przyrzekamy
Przyrzekamy Tobie Ojczyzno, Polsko, że w każdej chwili naszego życia pamiętać będziemy słowa: Ojczyzna, nauka, cnota.

Przyrzekamy